Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op informatie, waaronder persoonlijke gegevens (hierna verkort “Informatie”), verzameld over u door Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging SRNA vzw, met maatschappelijke zetel te Beatrijslaan 29 te 2050 Anwerpen. Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging SRNA vzw respecteert het Wetboek van Economisch Recht en de Wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging SRNA vzw kan Informatie over u verzamelen op diverse manieren, zoals door gegevens die direct van u verkregen worden, gegevens die opgeslagen worden wanneer u onze website bezoekt, wanneer u onze diensten gebruikt, onze online advertenties bekijkt of gegevens die we over u bekomen via andere bronnen, daar waar dat door de wet wordt toegestaan.
De informatie kan onder andere de volgende gegevens omvatten: naam, e-mailadres, postadres, leeftijd, voorkeuren voor productgebruik en/of gedrag, demografische gegevens, …
Indien u Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging SRNA vzw informatie verstrekt op enigerlei wijze, geeft u Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging SRNA vzw steeds uitdrukkelijk de toestemming om deze informatie te gebruiken met het oog op:
– het beantwoorden van uw aanvraag en/of het u bezorgen van de nodige documentatie;
– het opnemen en verwerken van uw gegevens in onze algemene klantendatabank;
– het verwerken van verrichtingen die u uitvoert op onze website en het opzetten van marktonderzoeken of klantentevredenheidsenquêtes;
– het voeren van promotie en prospectie door directe marketing via de (elektronische) post (hiermee wordt bedoeld dat Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging SRNA vzw  de toelating heeft om u documentatie te verschaffen over nieuwe producten, services en promo’s van Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging SRNA vzw en haar klanten).
Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging SRNA vzw deelt deze informatie enkel met haar directe en indirecte leveranciers voor zover dit nodig is voor de uitvoering van uw opdracht. U geeft aldus Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging SRNA vzw uitdrukkelijk de toestemming om de informatie door te geven aan haar verkopers, of leveranciers voor de doelstellingen zoals hierboven aangegeven.
U hebt het recht een kopie te vragen van de informatie die Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging SRNA vzw over u bijhoudt alsook om fouten te (laten) verbeteren in de informatie of ze te laten verwijderen. De toestemming waarover Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging SRNA vzw beschikt om de informatie voor de aangeduide doeleinden te gebruiken kan op elk ogenblik ingetrokken worden. Bovendien kunt u zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van de informatie verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.
Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging SRNA vzw behoudt zich het recht voor haar privacy beleid te allen tijde eenzijdig aan te passen. Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging SRNA vzw zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google maakt gebruik van cookies (zie hieronder). De informatie over uw gebruik van de website, die dankzij de cookies gegenereerd kan worden, wordt door Google overgebracht en opgeslagen op de servers in de Verenigde Staten. Google heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens voldoende te beschermen. Google heeft dan ook het Privacy Shield certificaat bekomen. Het Privacy Shield is het gevolg van een verdrag gesloten tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten om te verzekeren dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd zoals dit wettelijk is vereist binnen de Europese Unie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover zij beschikken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. secretariaat (at) srna.be. U kan op dit emailadres ook terecht voor de uitoefening van uw recht op toegang, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid. U heeft steeds het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde Privacycommissie.

Disclaimer
Hoewel Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging SRNA vzw alles in het werk stelt om de inhoudelijke volledigheid, correctheid en betrouwbaarheid van haar website te garanderen, kunnen occasionele en typografische fouten niet uitgesloten worden. Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging SRNA vzw is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de gegevens op haar website. Aan de weergegeven informatie kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend.
Op de naam en het logo van Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging SRNA vzw, evenals op alle andere tekst, foto’s, logo’s, afbeeldingen en merken die opgenomen zijn op deze website rusten intellectuele eigendomsrechten. Ze zijn exclusief eigendom van Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging SRNA vzw en mogen in geen geval geheel of gedeeltelijk zonder toestemming van Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging SRNA vzw op enigerlei wijze gereproduceerd worden.

Links
Onze website kan links bevatten naar andere websites. Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging SRNA vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, noch voor privacyverklaringen van die andere partijen of websites.

E-mail
Voor al uw vragen met betrekking tot onze website, producten en diensten kan u terecht op het volgende emailadres: secretariaat (at) srna.be